Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Hạ Tiệp - Kỳ I

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Hạ Tiệp - Kỳ I In
22/03/2006

Xuẩn nhĩ man tù cảm khấu biên
Tích hung nẫm ác dĩ đa niên
Cửu trùng tuấn niệm linh hà tục
Vạn lý loan dư mạo chướng yên
Sơn thú dĩ văn thu Ngụy Bác
(1)
Thần Khuê (2) hựu kiến khắc Yên Nhiên (3)
Tùng kim tứ hải xa thư (4) nhất
Thạnh đức phong công vạn cổ tiền.


Dịch Nghĩa:

Bọn man di ngu xuẩn sao dám quấy nhiễu biên thùy! - Đã nhiều năm tích hung dồn ác - Triều đình sáng suốt vốn thương lề thói của dân ở miền xa - Nên kiệu loan vẫn đi đến nơi sơn lam chướng khí - Nghe tin quân đồn thú đã thu được miền Ngụy Bác - Lại được biết đất Yên Nhiên cũng đã khắc sao Thần Khuê (ghi công vua, triều đình) - Từ nay các khuôn khổ xe cộ và chữ viết sẽ thống nhất - Công đức này lớn lao xưa trước không thể sánh kịp.

Dịch Thơ:

Mừng Vua Thắng Trận* ( I )

Quả là ngu xuẩn, lũ man di
Hung ác bao năm chốn viễn thùy
Lòng Thánh vốn dung, lề tục giữ
Khí lam nào nệ, kiệu loan đi
Hay tin Ngụy Bác vừa thu được
Lại thấy Yên Nhiên công đã ghi
Khuôn mẫu chữ, xe giờ nhất luật
Từ xưa công đức dễ đâu bì.


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:
* Theo tiểu sử, loạt bài Hạ Tiệp được viết vào năm 1431, mừng Lê Lợi thắng trận.
(1) Ngụy Bác: một phiên trấn Trung Quốc đời nhà Đường, do Tiết độ sứ Điền Thừa Tự trông coi, nhưng vì làm phản nên vua phải cất quân đi đánh dẹp. Đây tác giả ví với châu Phúc Lễ nơi có đèo Cát Hãn, do Lê Lợi thu được vào năm Tân Hợi.
(2) Thần Khuê: Thần, nhà của vua - Khuê, tên của một vì sao trong Nhị Thập Bát Tú. Đây ý nói ngôi sao sáng của nhà vua (Lê Lợi).
(3) Yên Nhiên: một ngọn núi ở đất Ngoại Mông, nơi Bảo Hiến đời Hậu Hán (Trung Quốc) chiếm được sau khi đánh đuổi quân Hung Nô và đã khắc vào đá để ghi công. Đây ý nói bờ cõi của vua Lê Thái Tổ được mở rộng. Lê Lợi cũng từng cho khắc hai bài thơ kỷ niệm thắng trận tại Lai Châu (Hoài lai cổ bi) và ở núi Thác Bờ (Hào tráng cổ bi).
(4) Xa thư nhất: Thống nhất kích cỡ xe cộ và lề lối văn tự.

 
< Trước   Tiếp >